سرامیک Boron Nitride

پیشرو چین است سرامیک ساختاری پیشرفته ، عایق نیترید بور بازار محصول